Operátory

>= &= |= ^= .=
"; echo "Aritmetické ... + - * / % ++ --
"; echo "Bitové ........ &(and) |(or) ^(xor) ~(not) >>(rotr) <<(rotl)
"; echo "Relační ....... == != <> > < >= <=
"; echo "Logické ....... && AND || OR XOR !
"; echo "Řetězcový ..... .(spojení řetězců)
"; echo "Podmíněný ..... ?: např. \$min = \$x<\$y ? \$x : \$y;
"; ?>